Psykisk vold 

 januar 11, 2024

af  Susanne Palludan

Psykisk vold – den usynlige partnervold

Select Dynamic field


Hvad er psykisk vold?

Psykisk vold er en usynlig, ødelæggende form for mishandling, der bruges til at manipulere, kontrollere og nedbryde dit (voldsofrets) mentalt og følelsesmæssigt. Psykisk vold er et komplekst fænomen, som kan manifestere sig på flere forskellige niveauer i ens liv.

Ved psykisk vold udøvet af en nuværende partner eller tidligere partner er der tale om en adfærd, der begrænser ofrets ageren gentagende gange med psykiske følgevirkninger; handlinger, der nedgør, ydmyger, manipulerer, krænker, skræmmer eller på anden måde psykisk skader ofret.

Psykisk partnervold

Psykisk partnervold forekommer indenfor alle aldersgrupper og samfundslag; både mænd og kvinder er udsatte, selvom det oftere er kvinder der oplever det. Omkring 4 kvinder ud af hver 100 er udsat for psykisk vold. For mænds vedkommende er tallet cirka 1 ud af hver 100 ifølge rapport om psykisk vold.

Hvad kan psykisk vold bestå i

Psykisk vold kan ytre sig gennem verbale trusler, devaluerende/nedgørende behandling, for at skræmme, manipulere eller kontrollere din adfærd måske udført af en psykisk ustabil partner. Volden udvikler sig ofte til det værre.

I den grovere ende kan der være tale om berøvelse af grundlæggende frihedsrettigheder, fx forbyde at tale med personer eller familie, mod ophold bestemte steder, til at føre kontrol med mails, sms'er osv.

Man kan overordnet beskrive psykisk vold som et mønster af vedvarende eller kontinuerligt degraderende og truende handlinger. I nogle tilfælde kan det finde sted over mange år eksempelvis gennem mange års samliv.

Hvor lang tid man kan udholde at blive i relationen, afhænger af den enkeltes evne til at stå imod den psykiske nedbrydning og medfølgende stress og på graden af den afhængighed pågældende befinder sig i.

Psykisk vold har alvorlige konsekvenser

Konsekvenserne af at være udsat for psykisk vold rækker langt ud over handlingsøjeblikket. Ofre for psykisk vold oplever angst, depression og traumer, der påvirker livskvalitet og relationer, forskellige fysiske symptomer og generelt et nedsat fysisk helbred.

Du bliver forvirret og usikker på din egen dømmekraft og generelt bange og utryg. Undersøgelser viser, du også kan få mere alvorlige følgevirkninger som angst, depression og PTSD.

Det pres og stress du er udsat for kan også vise sig gennem vægtproblemer, mave-tarmproblemer og generelt nedsat fysisk helbred. Sociale følgevirkninger: Psykisk vold kan også have indvirkning på din sociale trivsel, for eksempel som nævnt på din evne til at passe dit arbejde og overskud til at være forælder. Ingen skal stå alene, når man bliver psykisk belastet af psykisk vold.

Klienthistorie: Hvad psykisk vold medførte for denne klient TIL

Fysisk vold

Fysisk vold er en anden form for mishandling, som kan variere fra direkte fysiske overgreb til mere subtile former, som for eksempel kontrol over offerets bevægelser eller adgang til ressourcer. Begge former efterlader dybe ar, der ikke kun er fysiske, men også psykologiske.

Ved fysisk vold påføres man synlige mærker eller tegn udvendig på kroppen efter slag, spark eller andet. Volden kan variere i omfang fra blå mærker eller sår til mere alvorlige skader som knoglebrud og indre skader.

Den psykiske vold influerer også på arbejdspladsen

Det psykosociale pres kan påvirke arbejdsevnen og derved skabe udfordringer på arbejdspladsen. Det er derfor vigtigt at erkende, at den negative påvirkning ikke stopper ved hjemmets hoveddør.

Alt fra tankemylder med kun lidt plads til konstruktiv tænkning, manglende søvn, bekymring for, hvad der sker, når man kommer hjem, eller for hvordan ens børn reagerer, når det psykiske magtspil udøves, og mor bliver groft nedværdigende behandlet i deres påhør.

Hvorfor er psykisk vold farlig?

Psykisk vold er farlig, da den angriber dig langt ind i sjæl og psyke, som kan føre til langvarige mentale sundhedsproblemer og kan skabe et cyklisk mønster af destruktive relationer med tendens til at gentage sig.

Psykisk vold og nedsat forældrekompetence

Psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for børns trivsel og udvikling. Så tænker du måske, ja men det er jo ikke mig, der er voldsudøveren.

På Mødrehjælpens hjemmeside om psykisk vold mod børn kan man læse, at børn kan være udsat for psykisk vold på flere måder.

For det første den psykiske vold barnet direkte udsættes for, og for det andet den vold barnet er vidne til. Disse situationer opleves ligeså belastende for barnet, som hvis barnet selv var voldsofferet.

Hvornår er psykisk vold strafbart?

Juridisk set kan psykisk vold være strafbart, når den udgør en trussel mod en persons sikkerhed eller liv. Selve paragrafteksten lyder sådan her:

”Den, som tilhører eller er nært knyttet til en anden husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagende gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.”


Hvordan defineres psykisk vold?

Anklagemyndigheden beskriver psykisk vold således:

For at der kan være tale om strafbar psykisk vold kræver det, at

• Gerningsmanden skal have tilknytning til offerets husstand
• Den psykiske vold skal være begået gentagne gange over en periode efter at loven trådte i kraft den 1. april 2019,
• Der skal være tale om en groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, og
• Adfærden skal være egnet til at styre offeret, dvs. en kontrollerende adfærd, som forhindrer offeret i at udfolde sig frit.

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for psykisk vold.'

Lovparagraffens formulering kan udover ovenstående bemærkninger efterlade én med uafklarede spørgsmål, fx hvad der skal til for at den psykiske vold er strafbar; hvad dækker 'groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden' rent faktisk over?

Hvis man ser på bemærkningerne knyttet til lovforslaget menes der:

 • at isolere en person fra den pågældendes netværk
 • at monitorere eller overvåge en person uden samtykke f.eks. via digitale tjenester eller gps-udstyr
 • at tage kontrol over en persons dagligdag ved at beslutte, hvornår personen må sove, indgå i sociale sammenhænge med andre, hvilke personer vedkommende må omgås, hvilket tøj personen må iføre sig osv.
 • at ignorere en person, at holde en person i uvished om afgørende beslutninger f.eks. rejser til udlandet
 • at indskrænke en persons bevægelsesfrihed
 • at nægte en samlever eller ægtefælle at søge arbejde, at fratage en persons adgang til støtte
 • at omtale en person som om vedkommende ikke er noget værd
 • at indføre et regelsæt, der udstiller eller ydmyger personen
 • at isolere en person fra sit barn eller dennes nærmeste
 • at tage kontrol over en persons økonomi
 • at true en person eller den pågældendes børn eller nærmeste
 • at udsætte en persons børn eller nærmeste for krænkelser eller vold for at skade personen
 • at fastholde en person i et ægteskab med henvisning til forestillinger om ærbarhed og/eller familiens generelle status eller udsætte forurettede for anden negativ social kontrol
 • at formå andre personer til at lægge pres på forurettede til at træffe bestemte livsbeslutninger, som f.eks. uddannelse eller ægtefællevalg
 • at tvinge en person til at gennemføre eller afslutte en graviditet
 • at afpresse en person
 • at ødelægge eller true med at ødelægge en persons ejendele eller at udbrede ondsindet sladder, rygter eller intime oplysninger om forurettede'

 Kilde: https://dkr.dk/vold-og-voldtaegt/psykisk-vold/lovgivning

Forskellige former for psykisk vold

Få hjælp med at identificere den psykiske vold du føler dig udsat for, hjælp til at få ro i tankerne, og bryd den onde cirkel. Læs her om Psykisk vold

Psykisk vold forud for 75 % af partnerdrab i Danmark

Det statistiske materiale understreger vigtigheden af at tackle psykisk vold tidligt for at forhindre mere katastrofale konsekvenser for voldsofret.

Har du brug for hjælp og rådgivning, er du eller én du kender, udsat for psykisk vold?

Nogle kvinder og mænd føler det skamfuldt at fortælle, at de er udsat for psykisk partnervold. Derfor kan de statistiske tal sagtens være højere end de omtalte 4 kvinder ud af hver 100 kvinder og 1 mand ud hver 100 mænd, for hvor mange voldsofre tier rent faktisk om terroriserende situationer de udsættes for i deres forhold.

Det er afgørende at søge hjælp, hvis du føler dig udsat for psykisk vold. Jeg kan tilbyde dig støtte og hjælp.

Terapi mod psykisk vold

En kvalificeret psykoterapeut kan hjælpe med at bearbejde oplevelser af psykisk partnervold og kan støtte dig på vejen mod en sundere fremtid.

I mine øjne er det dog ikke nok at bearbejde oplevelserne, da du bør lære at håndtere fremtidige situationer på en anden måde, når der er optræk til ballade, så du kan undgå situationer, som vil kunne opfattes som en rød klud til action på det psykiske spil. Og jeg mener ikke, du ikke skal udtrykke det du har brug for.

Med andre ord lær at agere og formuler dig lidt anderledes end nu, hvor du oplever, at uanset hvor venligt du formulerer dig, så eskalerer situationerne alligevel uden for din kontrol.

Måske mærker du den psykiske vold komme, måske med angst eller en knude i maven i flere dage, før du skal give en besked om noget du er bange for kan opfattes som den røde klud. Sommetider er det blot små beskeder, fx en sms om noget praktisk.

Få hjælp her og kom videre med dit liv (kontakt mig her)

En dygtig psykoterapeut kan være afgørende for at hjælpe med at bearbejde oplevelser af psykisk vold og kan støtte dig på vejen mod en lysere og sundere fremtid.

Hvis der er tale om en partner, der begrænser din adfærd gentagne gange, og du har psykiske følgevirkninger, er din partner måske en psykisk ustabil voldsudøver. Du bør huske, at volden ofte udvikler sig til det værre og kan give generelt nedsat fysisk helbred.

Der skal som du kan læse være en række faktorer tilstede, som eksempelvis, at det skal ske i nære relationer, og skal være en såkaldt grov behandling - psykisk vold udvikler sig ofte over tid og skal være tale om gentagne handlinger.

Er du i tvivl om du er udsat for psykisk vold er du velkommen til at kontakte mig her.

Leder du efter en tid?